ÜRETROPLASTİ

Üretroplasti: Anestezi altında hastalıklı üretra bölgesinin çeşitli teknikler yardımı ile onarılması ile tekrarın önlenmesini amaçlayan kompleks bir operasyondur. Anestezi süresi daha uzundur, açık cerrahi kesi gerektirir ve üretra dilatasyonu ve internal üretrotomi ile kıyaslandığında istenmeyen etkiler açısından daha yüksek risk taşımaktadır. Bu nedenle mutlaka bu konuda özelleşmiş merkezlerde yapılması önerilmektedir. Semptomların giderilmesi ve tekrarlayan üretra darlığı durumunun önüne geçme açısından diğer yöntemlere kıyasla çok yüksek başarı oranına sahip olup neredeyse kaçınılmaz olarak her hastaya önerilmesi gereken bir işlemdir.