MESANE TÜMÖRÜ

Mesane tümörlerinin %75-80’i ilk başvuruda erken evrede karşımıza çıkmaktadır. Mesane tümörü hastalarının ana başvuru semptomu kanlı idrar yapmadır. Kanlı idrar genellikle ağrısız ve aralıklı olarak görülür. Hastaların bir kısmı ara ara kan pıhtıları attığını ifade eder.

Mesane tümörlerinde tanı
Kanlı idrar ile başvuran ve mesane tümöründen şüphelenilen durumlarda hastaya öncelikle karın ultrasonografisi yapılır. Mesane tümörlerinin büyük çoğunluğu ultrason incelemesi ile saptanabilir. Ultrason bulgularına göre bilgisayarlı tomografi veya daha ileri görüntüleme tetkikleri yapılır. Görüntüleme tetkiklerinde hiçbir bulguya rastlanmasa dahi, kanlı idrar ile başvuran ve mesane tümörü kuşkusu olan her hastaya sistoskopi denilen mesane endoskopisi yapılması gerekmektedir. Mesane tümörlerinin tanısında en etkili ve güvenilir yöntem sistoskopidir. Sistoskopi işlemi yeni geliştirilen fleksibl, yani bükülebilir yumuşak cihazlar sayesinde lokal anestezi ile ofis ortamında veya tercihe göre genel anestezi altında gerçekleştirilen basit bir prosedürdür. Sistoskopi sırasında idrar kesesinin içi görüntülenir ve varsa tümörlerin yeri, boyutu ve tipi not edilir.

Mesane tümörlerinde tedavi
Mesane tümörü tespit edilen her hastada tanısal yaklaşım ve tedavinin ilk basamağı olarak mutlaka sistoskopi eşliğinde mesaneye girilerek tümörlerin çeşitli yöntemler ile kazınması ve yakılması gereklidir.

Transüretral rezeksiyon (TUR) yöntemi ile kazınan tümörler patoloji laboratuvarında incelemeye tabii tutulur ve tümörünü tipi, idrar kesesi duvarında ilerleme derecesi ve eşlik eden diğer bulgular raporlanır.

Erken evre veya yüzeyel mesane tümörlerinde (kas tabakası içine ilerlememiş) TUR işlemi sonrası idrar kesesi içine çeşitli ilaç uygulamaları yapılır ve hasta takibe alınır. Takipte en önemli işlem peryodik aralıklarla yapılacak sistoskopi işlemidir.

İnvazif mesane tümörlerinde (Kas tabakası içine ilerlemiş) standart tedavi Radikal Sistektomi ile birlikte Üriner Diversiyon ameliyatıdır. Eğer yapılan vücut taramasında başak bir organ veya dokuya yayılma (metastaz) saptanmazsa hastalara önerilebilecek en iyi tedavi seçeneğidir. Radikal sistektomi ameliyatında ;

1. aşamada göbek altı hizasındaki lenf bezleri ameliyatla temizlenir.

2. aşamada erkeklerde mesane ve prostat birlikte alınır; kadınlarda mesane ile birlikte rahim ve yumurtalıklar alınır.

3. Aşamada ise üriner diversiyon işlemi gerçekleştirilir. Üriner diversiyon işlemi için ince barsaktan bir segment yapay mesane haline getirilir, sonrasında böbrekten idrar taşıyan üreterler bu yapay mesanenin vücut içinde kalan kısmına kaynak yapılır, yapay mesanenin diğer ucu ise hastanın karnına çıkartılır ve özel toplayıcı sistemler vasıtası ile hastanın idrarı burdan atılır. Yapay mesanenin çeşitli formları olup, tamamen karın içinde kalan yöntemlerde mevcuttur. Hangi tip yapay mesane yapılacağına hastanın ve tümörün özelliklerine göre karar verilir.

Metastatik mesane tümörlerinde (Vücut içinde diğer doku ve organlara sıçramış olan) ise kemoterapi uygulamaları ve uygun hastalarda akıllı ilaç uygulamaları yapılabilmektedir.